Ocenění porostu dřevin dle metodiky AOPK ČR
ve verzi 2017

Specifikace porostu

Charakter porostu

Keře nízké: m2
Keře střední a vysoké: m2
Liány: m2
Porost stromů - Kultura: m2
Porost stromů - Mladý porost: m2
Porost stromů - Dospívající a dospělý porost: m2
Porost stromů - Věkově diferencovaný porost: m2

Ostatní parametry

Vhodnost: povinné políčko
Pěstební stav: povinné políčko
Biologická hodnota: povinné políčko
Atraktivita umístění: povinné políčko

Vypočítat hodnotu

Specifikace porostu

Keře nízké: m2
Keře střední a vysoké: m2
Liány: m2
Porost stromů - kultura: m2
Porost stromů - mladý porost: m2
Porost stromů - dospívající a dospělý porost: m2
Porost stromů - věkově diferencovaný porost: m2
Vhodnost:
Pěstební stav:
Biologická hodnota:
Atraktivita umístění:

Změnit specifikaci porostu

Výpočet bodové hodnoty porostu dřevin

Krok 1 / Základní bodová hodnota:--- bodů
Krok 2 / Zohlednění vhodnosti a pěstebního stavu:--- bodů
Krok 3 / Zohlednění biologické hodnoty a atraktivita umístění:--- bodů

Hodnota porostu dřevin v Kč pro rok : ---

Zadat kompenzační opatření

Kompenzační opatření

OpatřeníBody

Přidat výsadbu Přidat pěstební opatření

Celková hodnota kompenzačních opatření leží uvnitř korekčního rámce hodnoty stromu. Není už možné přidat další opatření.

Přidat výsadbu do seznamu kompenzačních opatření

Taxon: vybrat ze seznamu povinné políčko
Skupina taxonu: povinné políčko
Velikost: povinné políčko
Délka péče v letech: (max. 5) povinné políčko
Počet: doplnit max. počet povinné políčko
Hodnota v bodech:
Hodnota v Kč:

Přidat do seznamu Zrušit

Přidat pěstební opatření do seznamu kompenzačních opatření

Typ: povinné políčko
Výška stromu: musí být menší než 9 metrů, povinné políčko
Průměr koruny stromu: povinné políčko
Počet čtvrtin koruny zahrnutých do redukce: povinné políčko
Počet: doplnit max. počet povinné políčko
Hodnota v bodech:
Hodnota v Kč:

Přidat do seznamu Zrušit

Jsou zadána kompenzační opatření v celkové hodnotě 0

Zrušit kompenzační opatření

Keře nízké

Porost dřevin tvořený druhy keřů s výškou v dospělosti dosahující přibližně do 1 m.

Keře střední a vysoké

Porost dřevin tvořený druhy keřů s výškou v dospělosti dosahující větších rozměrů než je výška 1 m.

Liány

Porost tvořený liánami (popínavými dřevinami) bez dalšího rozlišení.

Porost stromů

 • Kultura - obecně zahrnuje fázi náletu/nárostu nebo kultury (uměle vysazené dřeviny) od druhého roku existence až do fáze, kdy odroste buřeni i okusu zvěře. Nejčastěji se udává věk do 10-ti let.
 • Mladý porost - zahrnuje fázi mlaziny a tyčoviny. Jedná se o vývojovou fázi, v níž by měly probíhat především výchovné zásahy typu prořezávky a probírky. Je ukončena fází, kdy v porostu začínají převládat jedinci s obvodem nad 80 cm.
 • Dospívající a dospělý porost - zahrnuje ostatní vývojové fáze navazující na mladý porost.
 • Věkově diferencovaný porost - představuje porost bez jednoznačné věkové stratifikace s přítomností více vývojových fází.

Vhodnost porostu

Vyjadřuje hodnotu porostu zejména z pohledu jeho druhové skladby a vhodnosti na daném stanovišti.

 • Nežádoucí - porost tvořený dřevinami, které nejsou na daném stanovišti vhodné s ohledem na jejich ekologické optimum (např. Picea abies v nížinách, dřeviny s talířovým kořenovým systémem na písčitých půdách apod.) či jejich lokalizaci a funkci nebo dřevinami náletovými, často s invazním charakterem (např. Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia apod.).
 • Vhodné - porost dřevin, často záměrně vysazený, s vhodnou druhovou skladbou, tvořený převážně původními dřevinami nebo dřevinami vhodnými vzhledem k jejich ekologickému optimu či jejich lokalizaci a funkci. Dále sem řadíme porosty, které mají ochranný charakter (např. porosty se zvýšenou půdoochrannou, vodoochrannou a klimatickou funkcí, porosty potřebné pro zachování biologické různorodosti).
 • Ostatní - porost dřevin, který svou povahou nespadá do žádné z obou extrémních kategorií

Pěstební stav porostu dřevin

Vyjadřuje úroveň pěstební péče, která byla prováděná v porostu dřevin v minulosti.

 • Pěstebně zanedbaný - porost dřevin, evidentně bez dlouhodobě prováděných pěstebních zásahů. Porost destabilizovaný (přeštíhlený), s nadměrným výskytem dřevin pěstebně nevhodných (z pohledu jejich pěsebního tvaru a přítomnosti růstových defektů).
 • Průběžně nevychovávaný - porost dřevin, kde v minulosti byl proveden jeden nebo více zásahů, které však vlivem nedostatečné intenzity nebo zanedbáním jejich opakování nevedly k zachování resp. zlepšení stability porostu, optimální druhové skladby nebo pěstební kvality porostu.
 • Vychovávaný - porost dřevin, kde byly pravidelně prováděny pěstební zásahy, jejichž účelem je zachování resp. zlepšení stability porostu, optimální druhové skladby a pěstební kvality porostu.

Biologická hodnota porostu dřevin

Charakterizuje porost z pohledu rozsahu speciálních typů bitotopů, důležitých zejména pro vývoj ohrožených a chráněných druhů organismů.

 • Vysoká - porost tvořený více etážemi (často pěstebně nevychovávaný s podílem odumřelého dřeva), které poskytují odpovídající životní prostor rostlinám a živočichům vč. druhů chráněných dle zvláštních předpisů
 • Střední - smíšený porost a porost tvořený dvěma a více etážemi (případně ovlivněný pestebními zásahy)
 • Nízká - monokultura a porost zejména nepůvodních dřevin, tvořený zpravidla jen jednou etáží

Atraktivita umístění porostu dřevin

Atraktivitou umístění porostu dřevin zohledňujeme místo, na kterém se porost nachází včetně způsobu, jakým ovlivňuje charakter širšího stanoviště. V úvahu je brána frekvence pohybu osob a význam porostu jako estetického či prostorotvorného (kompozičního) prvku na daném místě včetně jeho vizuálního působení.

 • Vysoká - prostorově či vizuálně významné porosty dřevin ve frekventovaném veřejném prostoru měst a obcí, v historických a kulturních objektech, významné krajinné dominanty a porosty významně se uplatňující ve struktuře krajiny.
 • Střední - porost dřevin situovaný v méně přístupných či frekventovaných lokalitách nebo na lokalitách, které jsou v rámci širšího okolního prostoru z větší míry pohledově uzavřené, porost dřevin s menším prostorovým vi vizuálním uplatněním v krajině.
 • Méně významná - porost se zanedbatelným prostorovým či vizuálním uplatněním a významem, např. v rámci pohledově uzavřených areálů, součást větších stejnorodých prvků zeleně apod.
Český názevLatinský název

Taxon

Taxonem je míněn druh předmětného stromu, event. kultivar (např. buk lesní - Fagus sylvatica).

Velikost

Označuje velikostní kategorii výsadbového rostlinného materiálu. U listnatých stromů rozlišujeme následující kategorie: 100/150, 150/200, 10/12, 12/14, 14/16, 16/18. U jehličnatých stromů rozlišujeme kategorie: 100/125, 125/150, 150/175, 175/200, 200/225, 225/250.

Délka péče v letech

Počet let povýsadbové péče. Maximálně lze délku povýsadbové péče určit na 5 let.

Počet

Počet (množství) sazenic daného taxonu určených k výsadbě.