Ocenění keřů dle metodiky AOPK ČR
ve verzi 2013

Specifikace keře

Taxon: vybrat ze seznamu povinné políčko
Plocha: m2 povinné políčko
Atraktivita umístění keře: povinné políčko
Růstové podmínky: povinné políčko

Vypočítat hodnotu

Specifikace keře

Taxon:
Plocha: m2
Atraktivita umístění keře:
Růstové podmínky:

Změnit specifikaci keře

Výpočet hodnoty keře

Krok 1 / Základní bodová hodnota:--- bodů
Krok 2 / Zohlednění plochy:--- bodů
Krok 3 / Zohlednění polohového koeficientu:--- bodů

Hodnota keře pro rok : ---

Zadat kompenzační opatření

Kompenzační opatření

OpatřeníBody

Přidat výsadbu Přidat pěstební opatření

Celková hodnota kompenzačních opatření leží uvnitř korekčního rámce hodnoty stromu. Není už možné přidat další opatření.

Přidat výsadbu do seznamu kompenzačních opatření

Taxon: vybrat ze seznamu povinné políčko
Skupina taxonu: povinné políčko
Velikost: povinné políčko
Délka péče v letech: (max. 5) povinné políčko
Počet: doplnit max. počet povinné políčko
Hodnota v bodech:
Hodnota v Kč:

Přidat do seznamu Zrušit

Přidat pěstební opatření do seznamu kompenzačních opatření

Typ: povinné políčko
Výška stromu: musí být menší než 9 metrů, povinné políčko
Průměr koruny stromu: povinné políčko
Počet čtvrtin koruny zahrnutých do redukce: povinné políčko
Počet: doplnit max. počet povinné políčko
Hodnota v bodech:
Hodnota v Kč:

Přidat do seznamu Zrušit

Jsou zadána kompenzační opatření v celkové hodnotě 0

Zrušit kompenzační opatření

Atraktivita umístění keře (popínavé dřeviny)

Parametrem nazvaným jako atraktivita umístění stromu zohledňujeme místo, na kterém se skupina keřů nebo popínových dřevin nachází. V úvahu je brána frekvence pohybu osob a důležitost dřeviny jako estetického prvku na daném místě včetně jeho viditelnosti.

  • Vysoká – skupina keřů tvořící významný prvek, často v historických a zámeckých parcích, městských parcích, náměstích, arboretech apod.
  • Střední – skupina keřů v ulicích, keře tvořící významný (dobře viditelný) prvek v jiných zpevněných plochách zastavěného území, keře a popínavé dřeviny jako součást zeleně hřbitova apod.
  • Méně významná – keřová skupina na sídlištích, vnitroblocích domů, sportovních areálech, keřová skupina jako doprovodná zeleň komunikací I. a II. třídy, méně významné (nebo viditelné) skupiny keřů nebo popínavých dřevin ve zpevněných plochách zastavěného území.
  • Nízká - skupina keřů mimo zastavěné území, keřová skupina jako doprovodná zeleň komunikací III. třídy.

Růstové podmínky keřové skupiny

Parametr označený jako růstové podmínky keřové skupiny či popínových dřevin zohledňuje stanoviště z hlediska velikosti prokořenitelného prostoru a půdních podmínek pro růst a vývoj jedince.

  • Neovlivněné – skupina keřů nebo popínavých dřevin rostoucí v zastavěném prostředí i volné krajině, kde je bez omezení umožněn růst a vývoj jeho nadzemních i podzemních částí, a kde nedochází nebo jen minimálně k ovlivňování půdních poměrů.
  • Dobré – skupina keřů rostoucí v místech kde je částečně (jednostranně) omezen rozvoj jeho podzemních popř. i nadzemních částí, a kde může docházet k menšímu negativnímu ovlivňování půdního prostředí (zhutněním půdy působeném pohybem pěších osob, údržbou komunikací v blízkosti skupiny keřů apod.)
  • Zhoršené – skupina keřů rostoucí v travnatých pruzích a ostrůvcích v zastavěném území, v místech s prostorem ze dvou stran omezeným pro rozvoj nadzemních i podzemních částí a to okolní zástavbou nebo zpevněným povrchem. Půdním podmínky jsou významně zhoršené, půda je viditelně zhutněná či prokazatelně kontaminovaná.
Český názevLatinský název
Český názevLatinský název